Bonusprogram

Gäller från och med: 2018-10-11

Detta avtal (”Avtalet”) gäller när Du som konsument tecknar avtal med Alltid AB, Box 2074, 750 02 Uppsala; Besöksadress: Kungsgatan 47 D; E-post: kundservice@alltid.se; Webbplats: Alltid.se; Telefon: 018 – 107 888; Organisationsnummer: 559030-1148 (”Alltid”) avseende att vara Din Digitala Energiagent.

1. Medlemskap i Alltids Bonusprogram

1 a. Medlemskap i Alltids bonusprogram erhålls automatiskt när avtal tecknas med Alltid.se. Endast ett bonusmedlemskonto per person/avtal är tillåtet. Personer under 18 år måste ha målsmans medgivande att delta i bonusprogrammet. Alltid bonusmedlemskap och rättigheter därtill hörande är personliga och endast förmån för medlemmen, om inte annat anges av Alltid.

1 b. Medlemskapet registreras i medlemmens namn, personliga e-post och personnummer som anges av medlemmen. ”Adress c/o” är inte tillåten och e-postadress måste vara personlig.

1 c. Alltid förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet i de fall som Alltid anser utgör missbruk. Detta innebär att redan intjänade men oanvända poäng blir ogiltiga. Missbruk kan bestå i olämpligt eller respektlöst beteende gentemot Alltid eller Alltids samarbetspartners, Alltids anställda eller partners anställda, överträdelse av punkt 2 h. eller andra villkor för medlemskap, olagligt beteende, eller handlingar som allmänt anses som omoraliska eller oetiska.

1 d. Medlemskap i Alltids bonusprogram (online eller på annat sätt), erhålls vid ingått avtal med Alltid.se och bekräftar att medlemmen accepterar bonusmedlemsvillkoren. Medlem kan alltid avsäga sig medlemskap om medlem av något skäl inte vill ha medlemskap.

1 e. Personliga inloggningsuppgifter till Alltid.se är ett personligt ansvar för medlemmen. Personliga uppgifter om konto lämnas endast ut till den som kan presentera korrekta personliga inloggningsuppgifter.

2. Tjäna poäng/Karma

2 a. Poäng kan tjänas genom att sänka hushållets elförbrukning eller genom att utföra aktiviteter som vid var tidpunkt annonseras på Alltids webbplats Alltid.se.

2 b. Alltid förbehåller sig rätten att avgöra om en medlem tjänar poäng eller inte för medlemmens aktiviteter som erbjuds av Alltid eller Alltids samarbetspartners. Antalet intjänade poäng kan variera beroende på Alltids affärspartner och erbjudande.

2 c. Endast medlemmen personligen kan tjäna poäng oavsett vem som har betalat för tjänsten eller aktiviteten.

2 d. Tjänster och aktiviteter som ägde rum mer än för sex månader sedan kan inte retroaktivt registreras, om inte annat anges. Nya medlemmar kan registrera poäng retroaktivt för tjänster eller aktiviteter som ägde rum upp till 30 dagar innan medlemskapet påbörjades. Retroaktiv registrering kan ske endast med stöd av giltig dokumentation som begärts av Alltid. Alltid kan när som helst återkalla poäng för någon verksamhet som felaktigt registrerats på medlemmens bonuskonto.

2 e. Poäng är personliga och kan under inga omständigheter säljas, överföras, kombineras, ärvas, återbetalas i kontanter eller användas för andra ändamål än erbjudanden genom bonusprogrammet, om inte annat anges av Alltid. Vid missbruk kan poäng konfiskeras.

2 f. Medlemmar kan använda sina poäng och utnyttja erbjudanden/förmåner så snart de har tillräckligt med giltiga poäng på sitt bonuskonto. Poäng är giltiga ytterligare två (2) år efter den kvalificeringsperiod under vilken de tjänades in. Efter denna tidsfrist blir poäng ogiltiga.

2 g. Intjänade poäng förfaller en (1) kalendermånad efter att avtal med Alltid avslutats.

2 h. Medlemmar tjänar inte poäng för tjänster som köpts, men inte används, och/eller för produkter som har återbetalats.

2 i. Alltid tillämpar bonusnivåer som vid var tidpunkt presenteras i någon av Alltids kommunikationskanaler, främst via Alltid.se. Medlemmar uppnår bonusnivåer genom att uppfylla vid var tidpunkt gällande kriterier för respektive bonusnivå och kan flyttas såväl upp som ned i bonusordningen över tid. Medlemmens bonusnivå ger medlemmen eventuella fördelar som vid var tidpunkt presenteras i ovan nämnda kanaler.

3. Använda poäng/Karma

3 a. Om inget annat anges av Alltid, kan poäng och förmåner endast användas av medlemmen personligen eller hans/hennes närmaste familj.

3 b. Medlemmar måste se till att personliga inloggningsuppgifter inte används olagligt. Alltid ansvarar inte för eventuella följder av olaglig användning av personliga inloggningsuppgifter och därmed nyttjande av poäng. Medlemmen är ansvarig för all användning av poäng och förmåner om medlemmen eller en annan person använder dem. Missbruk definieras i avsnitt 1 c.

3 c. Antalet erbjudanden är begränsat och kan användas förutsatt tillgänglighet.

3 d. Poäng kan användas i enlighet med de av Alltid vid var tidpunkt angivna erbjudanden. Dessa erbjudanden skall vara presenterade på Alltid.se, i Alltids app eller motsvarande. Poäng kan inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger eller andra specialerbjudanden, såvida inte annat anges av Alltid.

3 e. Poäng kan användas som betalning för varor i Alltids onlinebutik och i angivna fall som betalning hos Alltids samarbetspartners. Poäng kan användas för att helt eller delvis köpa varor eller en upplevelse. Poäng kan även användas för att skänka pengar till välgörenhet inom hållbarhet och bistånd. Samarbetspartners har inte rätt att utfärda vouchers eller liknande i utbyte mot poäng.

3 f. Utgångna poäng kan inte återanvändas.

3 g. I vissa fall gäller särskilda regler för beskattning av förmåner inom ramen för bonusprogram. Dessa regler definieras i vid var tid gällande skattelagstiftning och gäller bonusprogram i allmänhet. Frågor om eventuell beskattning bör riktas till de nationella skattemyndigheterna. Alltid tar inget ansvar för den enskilde medlemmens skatteansvar i anslutning till bonusprogrammet. Medlemmar som har för avsikt att tjäna poäng för aktiviteter som betalas av arbetsgivaren bör meddela sin arbetsgivare om detta i förväg.

4. Personuppgifter

4 a. Genom att teckna avtal med Alltid och därmed anmäla sig till Alltids bonusprogram (online eller på annat sätt), samtycker medlemmen till Alltids registrering och bearbetning av personuppgifter om medlemmar och medlemmarnas energiförbrukning samt andra aktiviteter inom hållbarhet samt att Alltid kan kommunicera med medlemmar i enlighet med vad som anges i detta avsnitt 4.

4 b. Alltid registrerar och hanterar följande personuppgifter om medlemmar och medlemmarnas verksamhet, kollektivt ”personuppgifter”: (i) de personuppgifter som lämnats in vid ansökan om att bli kund hos Alltid.se eller uppdatering av uppgifter för tjänsten,
(ii) alla detaljer samlas in av Alltid och Alltids samarbetspartners när det gäller bonusgrundande aktiviteter utförda av medlemmen, köpta tjänster och produkter från Alltid eller Alltids samarbetspartners, val att nyttja poäng för att stödja välgörenhet, (iii) alla uppgifter om andra inköp eller verksamheter som berättigar medlemmen att tjäna eller använda poäng, inklusive köpta produkter och tjänster, tid för inköp och eventuellt belopp som betalats ut, (iv) demografiska data som erhållits från Alltids samarbetspartners och externa källor, inklusive, men inte begränsat till, information om bostadsägande, antal medlemmar i hushållet, nuvarande uppvärmningssystem och bilägande, etc.

4 c. Alltid kan också samla och registrera personlig information som erhållits från Alltids samarbetspartners och externa källor.

4 d. Personuppgifter registreras och behandlas för följande ändamål: (i) att administrera Alltid bonusmedlemskap och intjänade och använda poäng, (ii) att hantera och genomföra köp/användning av poäng, (iii) för att analysera kundernas beteende, (iv) för att utvärdera och förbättra Alltid och Alltids affärspartners verksamhet, (v) för att uppdatera medlemmarnas adress och kontaktuppgifter och avbryta bonuskonton för avlidna medlemmar, (vi) att sammanställa erbjudanden och aktiviteter ensam eller tillsammans med Alltids samarbetspartners och (vii) att ge kundorienterad marknadsföring av Alltid eller Alltids samarbetspartners produkter och tjänster.

4 e. All personlig information om medlemmen behålls av Alltid i ett (1) år efter den sista av medlemmens intjänade poäng förfaller (medlemmens poäng förfaller två (2) år efter den kvalificeringsperiod under vilken de intjänades) eller då medlemmen upphör att vara kund hos Alltid.se då medlemskapet automatiskt avslutas och ej använda poäng förfaller. Personuppgifter om inköp och annan användning av poäng kommer endast att behandlas för de ändamål som anges i avsnitt 4 d. (iii) – (vii) för ett (1) år från den dag då den först samlades in eller senare uppdaterades.

4 f. Personuppgifter kan delas med Alltids samarbetspartners för att samordna erbjudanden och aktiviteter. Alltids samarbetspartners kan sedan sammanställa personlig information från Alltid med sin egen personliga information. Den aktuella samarbetspartnern är då ansvarig för användningen av uppgifterna och den juridiska person som ansvarar för hanteringen av personuppgifter.

4 g. Alltid och Alltids samarbetspartners kan använda post, telefon (inklusive mobiltelefon och SMS), e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med medlemmar. Alltid och Alltids samarbetspartners kan sända reklammeddelanden till medlemmar om deras respektive produkter och tjänster via ovan nämnda kommunikationsmedel.

4 h. Medlemmen kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföring från Alltid och Alltids samarbetspartners genom att använda länkarna i relevant digital kommunikation eller genom att kontakta Alltid.

4 i. Alltid AB har kontroll över uppgifterna och är den juridiska person som är ansvarig för personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter. Medlemmen har rätt att få information om personuppgifter vilka behandlas av Alltid genom att kontakta Alltids kundservice. Medlemmen har också rätt att begära att Alltid rättar eller raderar information som är felaktig eller ofullständig. Medlemmen kan begära att personuppgifter inte används för direkt marknadsföring genom att kontakta Alltid.

5. Allmänt

5 a. Med undantag för vad som föreskrivs i tillämplig tvingande lag, har Alltid inget ansvar och kan inte hållas ansvariga för någon kostnad eller annan skada som orsakats av medlemmen genom medlemskapet förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor för medlemskap. Vidare ansvarar Alltid inte för någon kostnad eller skador som uppstått genom någon annan än medlemmen. Alla tjänster och förmåner inom bonusprogrammet som betalas med bonuspoäng omfattas av villkor som gäller för sådana tjänster och medlemsförmåner.

5 b. Alltid ansvarar endast för den del som innebär användning av tjänster levererade av Alltid.se och därtill hörande villkor. Alla arrangemang, förmåner och tjänster utöver Alltids energitjänst Alltid.se är bortom Alltids ansvar.

5 c. Tillämpliga skatter och avgifter, t.ex. serviceavgifter, moms, vinstskatt, förmånsskatt, etc. betalas av medlemmen. Om medlem inte betalar eller ifrågasätter kravet att betala sådana skatter eller avgifter som debiteras Alltid AB, kan poäng inte användas förrän betalning skett.

5 d. Alltid förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Bonusprogrammets omfattning, erbjudanden, regler om poäng samt annan information som visas på webbplatsen Alltid.se gäller tills vidare. Alltid meddelar förändringar i gällande regler så snart som möjligt, inklusive regler om intjänande och uttag samt konsekvenser för nya poäng, redan intjänade poäng och aktiviteter. Information kommer att ske genom åtminstone en av Alltids kommunikationskanaler, främst via Alltid.se. Nya regler, diagram, bonusnivåer etc. gäller utan undantag från utsatt datum. Medlemmen måste själv hålla sig informerad om gällande regler.

5 e. Medlemmen kan när som helst begära uppsägning av sitt Alltidavtal och därmed medlemskapet i bonusprogrammet.

5 f. Alltid har rätt att säga upp eller ersätta bonusprogrammet med en (1) månads uppsägningstid. Om bonusprogrammet avslutas på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, beslut från myndigheter eller liknande, kan bonusprogrammet avslutas omedelbart utan föregående meddelande och intjänade poäng löper ut omedelbart utan kompensation av något slag.

5 g. Om en av Alltids samarbetspartner försätts i konkurs, eller på annat sätt inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot Alltid eller medlemmar, kan retroaktiva krav inte göras och Alltid kommer att avgöra hur och om poäng för beställda, men ej nyttjade, tjänster återförs till medlemmarnas bonuskonto.

6. Tvist m.m.

6 a. Reklamation, tvist och tvistlösning: (i) Om Du inte är nöjd med hur vi agerat ska Du i första hand vända Dig till kundservice via e-post på: kundservice@alltid.se. Om Du inte är nöjd med svaret från kundservice avseende Ditt klagomål eller reklamation kan Du ta Ditt ärende vidare. (ii) Om Du vill få opartisk rådgivning, eller få hjälp med hur Du ska få ett ärende prövat kan Du vända Dig till kommunal konsumentvägledare. Deras uppgift är att hjälpa Dig utifrån konsumentlagstiftningen. (iii) Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa Avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till lösning av tvisten kan tvisten på Din begäran provas av Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se. Tvisten kan även provas av allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.

6 b. Alla delbestämmelser i dessa villkor för medlemskap som förklarats ogiltig eller ogenomförbar av någon behörig myndighet eller domstol ska, anses utelämnad och skall inte påverka återstående bestämmelser i villkoren, utan dessa skall fortsätta gälla opåverkade.

6 c. Dessa villkor för medlemskap ersätter alla tidigare versioner därav.