Avtalsvillkor Alltid.se

Gäller från och med: 2016-01-01 till 2018-10-10

Detta avtal (”Avtalet”) gäller när Du som konsument tecknar avtal med Alltid AB, Box 373, 501 13 Borås; Besöksadress: Västerlånggatan 6; E-post: kundservice@alltid.se; Webbplats: Alltid.se; Telefon: 0701976547; Organisationsnummer: 559030-1148 (”Alltid”) avseende att vara Din Digitala Energiagent.

Beskrivning av Alltids agentuppdrag

Genom att teckna avtal med Alltid om att vara Din Digitala Energiagent så åtar sig Alltid att agera för Din räkning gentemot Ditt elhandelsföretag och Ditt elnätsföretag enligt de villkor som framgår av detta Avtal. Din månadskostnad för Alltids tjänster inklusive Alltids betalning av Din elnäts- och elhandelsfaktura är fast. Du kommer fortfarande att ha ett avtal med Ditt elhandelsföretag och med Ditt elnätsföretag men Alltid kommer att sköta Dina kontakter samt att hantera Dina fakturor gentemot dessa företag. I uppdraget ingår även att Alltid tecknar ett elhandelsavtal för Din räkning samt ser till att byte av elhandelsföretag genomförs. Kommunikationen mellan Dig och Alltid sker digitalt via Alltids webbplats samt via e-post. Även fakturor kommer skickas till Dig med e-post. Alltid tar inte på sig att vara ombud för Dig i tvister med Ditt Elnäts- eller Elhandelsföretag och heller inte i frågor med Ditt elnätsföretag som avser elavbrott eller elkvalitetsproblem.

1. Definitioner

Anläggningsadress som avtalet avser
Gatuadress till den adress där du använder din el (inklusive ev. lägenhetsnummer)
Elhandelsföretag
Det företag Du köper el av
Elhandelsavtal
Avtalet mellan Dig och Ditt elhandelsföretag avseende köp av el till Din anläggningsadress
Elnätsföretag
Ett företag som ansluter och distribuerar el. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till Din anläggningsadress, samt svarar för mätning av Din elförbrukning.
Elnätsavtal
Avtalet mellan Dig och Ditt elnätsföretag avseende distribution av el till Din anläggningsadress
Uttagspunkt
Den punkt där Du tar ut el för förbrukning
Flerbostadshus
Med flerbostadshus avses bostadshus med minst tre bostadslägenheter

Alltid kommer göra en sedvanlig kreditprövning av Dig innan Avtalets ingående. I det fall Du inte blir godkänd enligt Alltids vid var tid gällande kreditpolicy förbehåller sig Alltid rätten att inte ingå avtal med Dig. En förutsättning för att Avtal ska kunna ingås är att Du lämnat fullständiga och korrekta uppgifter enligt punkt 6 a.
Avtalet gäller från den dag Du fått en skriftlig bekräftelse per e-post och gäller därefter tillsvidare med en obruten kalendermånads uppsägningstid. Alltids tjänst om att hantera Dina fakturor i enlighet med punkt 3 d. börjar dock gälla från och med ett särskilt överenskommet startdatum och tidigast från det att Alltid för första gången utsett ett nytt elhandelsföretag och genomfört ett byte av elhandelsföretag för Din räkning i enlighet med punkt 3 b.
Avtalet mellan Alltid och Dig består, i förekommande fall, av följande delar som vid inbördes motstridighet har giltighet i följande ordning:
a) Avtalsbekräftelse
b) Detta avtal

3. Alltids uppdrag

a. Alltid tillhandahåller en webbaserad tjänst där du på Dina inloggade sidor bland annat kan följa Din energiförbrukning, se dina fakturor från Alltid, finna Alltids gällande avtalsvillkor, och andra tjänster som ingår enligt överenskommelse .
b. Alltid åtar sig att utse ett elhandelsföretag och teckna avtal med detta i Ditt namn samt att genomföra byte av elhandelsföretag. Alltid kan därvid komma att utse elhandelsföretag och/eller teckna elhandelsavtal löpande under Avtalstiden. Alltid har även rätt att teckna elhandelsavtal som kräver timbaserad mätning i Ditt namn. I samband med att elhandelsavtal ingås i Ditt namn kan de elhandelsföretag Alltid utser åt Dig komma att genomföra kreditprövning av Dig. Du kan vid var tid finna uppgift om vilket elhandelsföretag Du har avtal med och gällande avtalsvillkor för elhandel på Dina inloggade sidor på Alltids webbplats.
c. Alltid åtar sig att hantera Dina kontakter med Ditt elhandelsföretag och Ditt elnätsföretag, med de undantag som anges under punkt 5. Eventuell information om förändringar avseende Ditt elnätsavtal som delgetts Alltid i Ditt namn sedan Du ingick avtal med Alltid finner Du på Dina inloggade sidor på Alltids webbplats. Övrig kommunikation som skickas från Ditt elhandelsföretag och Ditt elnätsföretag till Alltid i Ditt namn sparas inte och kan inte erhållas via Alltid.
d. Alltid åtar sig att hantera Dina fakturor från Ditt elhandelsföretag och Ditt elnätsföretag från och med särskilt överenskommet startdatum och därmed tillse att de blir betalda i rätt tid. Detta förutsätter dock att Du har fullgjort Din betalningsskyldighet gentemot Alltid i enlighet med punkt 8.
e. I de fall Ditt Elnätsföretag utbetalar avbrottsersättning till Dig för strömavbrott eller om Ditt elnätsbolag utbetalar annan tillfällig ersättning till Dig och denna ersättning regleras som avdrag på Din nätfaktura kommer denna ersättning att regleras som ett avdrag på Din nästa faktura från Alltid. Samma gäller för de fall sådan ersättning betalas som en engångsersättning till Alltid från Ditt elnätsföretag. I de fall utbetalt belopp överskrider nästa faktura från Alltid överförs resterande belopp som avdrag på de därpå kommande fakturorna från Alltid, såvida Du inte begär att få beloppet utbetalt särskilt.

4. Flytt

a. Om Du ska flytta från den anläggningsadress som Avtalet avser ska Du anmäla detta minst en obruten kalendermånad i förväg. Anmälan gör Du genom att fylla i en flyttanmälan på Alltids hemsida med de uppgifter som Alltid efterfrågar. Alltid administrerar då för Din räkning avslutningen av Ditt elabonnemang på nuvarande leveransadress avseende ditt elnätsabonnemang. Alltid administrerar även för Din räkning anmälan om nytt elnätsabonnemang för Din nya anläggningsadress. Alltid har rätt att påföra Dig de eventuella flyttavgifter som Ditt nätbolag eventuellt kräver i samband med en flyttning.
b. Anmäler Du inte Din flyttning till Alltid enligt punkt a. ovan ansvarar Du för de eventuella extra kostnader som detta kan medföra för Alltid.

5. Begränsningar i Alltids åtaganden

a. Alltids åtaganden enligt Avtalet förutsätter att Du tillhandahållit Alltid de uppgifter som framgår av punkt 6 a., att Du gett Alltid fullmakt enligt punkt 6 b., att Du innehar ett giltigt avtal med Ditt elnätsföretag under hela avtalstiden samt att Du klarar sedvanlig kreditprövning när Avtalet ingås samt löpande i samband med att Alltid utser ett nytt elhandelsföretag åt Dig. Alltid har rätt att säga upp Avtalet om det utsedda elhandelsföretaget nekar avtal baserat på kreditprövningen.
b. Alltid agerar inte som ombud för Dig avseende Dina invändningar mot betalningsskyldighet för fakturor, reklamationer eller tvister mellan Dig och Ditt elhandelsföretag eller Ditt elnätsföretag. Alltid åtar sig heller inte att tillhandahålla Dig information om eller att företräda Dig gentemot Ditt elnätsföretag när det gäller anslutning till elnätet, mätarfrågor, elavbrott, störningar eller andra brister i elkvaliteten. Om information om kommande avbrott eller störningar ändå skulle tillställas Alltid i Ditt namn kommer Alltid att vidarebefordra den informationen till Dig.
c. Eventuella tilläggstjänster som du beställer av elnätsföretaget, exempelvis avseende ändring av huvudsäkring, ändrad mätning, utökad avbrottsinformation eller andra tjänster som tillhandahålls av Ditt elnätsföretag och som inte ingår i elnätsföretagets grundavgift (tariff) ingår inte i Avtalet. I det fall Ditt elnätsföretag debiterar Dig en kostnad för sådana tjänster och denna kostnad ingår i den faktura som skickas till Alltid i Ditt namn, kommer denna kostnad att påföras Dig särskilt på Din faktura från Alltid.
d. Alltid ansvarar inte för Din elanläggning eller för Din användning av elanläggningen. Uppdraget omfattar inte heller rådgivning av teknisk karaktär.
e. Även om Alltid strävar efter att den webbtjänst som tillhandahålls är utan tekniska störningar kan det hända att underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar då och då eller tidvis förhindrar Din möjlighet att använda webbtjänsten.
Detta kan även innebära att data går förlorad. Alltid ansvarar inte för webbtjänstens ständiga tillgänglighet och kan inte garantera att tekniska störningar och/eller dataförluster inte förekommer.

6. Dina åtaganden

a. Du ansvarar för att tillhandahålla Alltid uppgifter om Din elförbrukning, anläggningsadress och anläggningsidentitet, Dina kunduppgifter hos det elhandelsföretag och det elnätsföretag du har vid Avtalets ingående och övriga för Avtalet relevanta uppgifter om Din elanläggning och Din elanvändning.
b. För att Alltid ska kunna genomföra sitt uppdrag enligt Avtalet ska Du ge Alltid fullmakt att agera för din räkning, gentemot Ditt elhandelsföretag och gentemot Ditt elnätsföretag.
c. Under avtalstiden med Alltid får Du inte själv agera på elmarknaden genom att genomföra byte av elhandelsföretag. Alltids uppdrag innebär att Alltid ska hantera Dina kontakter med Ditt elhandelsföretag och Ditt elnätsföretag vilket innebär att Du inte heller ska ta initiativ till direktkontakt med dessa företag, förutom frågor som avser eventuella skadestånd, reklamationer eller sådana frågor med Ditt elnätsföretag som framgår av punkt 5 b., utan att först informera Alltid om detta. Alltid har rätt att säga upp avtalet om detta inte följs. Om något av dessa företag kommunicerar direkt med Dig ska Du informera Alltid om detta samt om det rör sig om skriftlig kommunikation sända den vidare till Alltid. Detta för att ge Alltid möjlighet att genomföra sitt uppdrag åt Dig.
d. Om Du har E-faktura och/eller autogiro knutet till Din Elnätfaktura måste dessa omgående avslutas för att Alltid ska kunna genomföra sitt uppdrag enligt Avtalet. Fullmakten relativt Elnätsföretaget omfattar befogenhet att avbryta autogiro och e-faktura relativt elnätsföretaget. I det fall Elnätsföretaget hänvisar till Din bank och Alltid inte kan avsluta uppdragen kommer Alltid ta kontakt med Dig och i de fallen ansvarar Du själv för att avbryta autogiro och/eller E-faktura kopplat till Elnätsföretaget.
e. Du ansvarar för att Alltid vid var gällande tidpunkt har korrekt uppgift om aktiv och fungerande e-postadress och mobiltelefonnummer till Dig.
f. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för Din användning av och tillgång till webbtjänsten.

7. Pris

Månadskostnaden för Alltids tjänster inklusive Alltids betalning av Din elnäts- och elhandelsfaktura enligt Avtalet är fast och fastställs efter särskild överenskommelse mellan Dig och Alltid.
Alltid har rätt att justera överenskommet pris under förutsättning att Du skriftligen via e-post eller sms underrättas om att ändring sker med minst en obruten kalendermånads varsel.

Om Ditt Elnätsföretag höjer priset för Din anläggning och/eller Din överföring har Alltid rätt att justera priset enligt ovan i motsvarande grad.
Om Din av Ditt elnätsföretag estimerade årliga elanvändning skulle ändras med mer än 10% har Alltid rätt att justera priset enligt ovan.
Om Elhandelsföretagets pris, under löpande avtal eller vid omförhandling, ändras med mer än 10% har Alltid rätt att justera priset enligt ovan.

8. Betalningsvillkor

Ersättning för Alltids tjänster enligt punkt 7 faktureras månadsvis i början av månaden efter den månad som fakturan avser med en betalningstid om minst 20 dagar. Fakturan ska anses mottagen i och med den skickats från Alltid till den e-postadress som Du angivit. Din betalning ska därmed vara Alltid tillhanda på angiven förfallodag i slutet av månaden efter den månad som fakturan avser och därmed i normalfallet innan Din elhandels- och elnätsfaktura förfaller till betalning. Skulle Alltid betala Dina fakturor så sent att ränta eller påminnelseavgift tillkommer trots att Du har betalat Alltid på utsatt tid ska Alltid betala dessa tillkommande avgifter utan att ytterligare kostnader tillkommer på Din faktura från Alltid.
Om Du inte betalar Alltids faktura i tid har Alltid rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), lagreglerad påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift. Är fakturan inte reglerad trots påminnelse äger Alltid rätt att säga upp Avtalet till nästkommande månadsskifte.

9. Ångerrätt

Du som konsument har, om avtalet ingåtts per distans, alltid 14 dagars ångerrätt från det att Avtalet ingåtts i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, det vill säga från det att skriftlig bekräftelse skickats per e-post till dig.
Du utnyttjar ångerrätten genom att kontakta Alltid.se inom ovan angivna 14 dagar och meddelar att du vill göra ångerrätten gällande. Du kan också skriftligen skicka Konsumentverkets standardblankett för ånger som du hittar på Konsumentverkets webbplats. Meddelandet ska skickas till: kundservice@alltid.se. I och med att Du ångrar Ditt Avtal med Alltid kommer Alltid ångra det elhandelsavtal som Alltid tecknat i Ditt namn.
Om du uttryckligen begärt att Alltid ska säkra så din nya elleverans startar innan ångertiden för avtalet med Alltid löpt ut och du sedan utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att ersätta Alltid en proportionell andel av det avtalade priset till den tid som elleverans hunnit pågå.

10. Överlåtelse av Avtalet

Du har rätt att överlåta Avtalet på annan under förutsättning att du fått Alltids skriftliga medgivande om detta. Alltid äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet på annan.

11. Kommunikation

Kommunikation rörande Avtalet sker normalt via e-post och/eller telefon. Meddelanden som skickas till av Dig angiven e-postadress och/eller mobiltelefonnummer ska anses mottagna av Dig samma dag. Du uppmanas regelbundet kontrollera din e-post och sms inkorg för att ta del av information, fakturor och, i förekommande fall, eventuella ändringar rörande Ditt Avtal. Brev skickade från Alltid med A-post ska anses mottagna två (2) arbetsdagar efter de postades.

12. Villkorsändringar

a. Alltid äger rätt att ändra villkor under förutsättning att Du skriftligen via e-post eller sms underrättats om att ändring sker minst en obruten kalender månad innan de träder i kraft.
b. Nya avtalsvillkor tillhandahålls Dig av Alltid även genom att Du tillsänds en länk till villkoren på Alltids webbplats.

13. Uppsägning

a. Du, liksom Alltid, har rätt att säga upp Avtalet med en obruten kalendermånads varsel.
b. Bryter Du det elhandelsavtal som Alltid ingått för Din räkning utan att säga upp avtalet med Alltid äger Alltid rätt till ersättning motsvarande tiden fram till månadsskiftet efter en obruten kalendermånad från det kommit till Alltids kännedom att Du brutit av Alltid valt elhandelsavtal och Avtalet med Alltid upphör.
c. Uppsägning i samband med flytt äger Alltid rätt till ersättning motsvarande tiden fram till månadsskiftet efter en obruten kalendermånad från det att Du informerat Alltid om att Du avser flytta och Avtalet med Alltid upphör efter en obruten kalendermånad om inte annat särskilt överenskommits.
d. När Du säger upp Avtalet upphör de fullmakter du lämnat Alltid att gälla en kalender månad efter Avtalet upphört. Alltid kontaktar Ditt elhandels- och elnätsföretag, återkallar fullmakter och ställer om så att fakturor och kommunikation går direkt till Dig från dessa företag efter en kalendermånad. Elhandels- och elnätsfakturan avseende sista kalendermånaden Du är kund hos Alltid tillsänds Alltid från Ditt elhandels- och elnätsföretag och betalas av Alltid i Ditt namn under kalendermånaden efter Ditt Avtal med Alltid upphört. På samma sätt kommer du att få sista fakturan från Alltid avseende sista kalendermånaden, under kalendermånaden efter Ditt Avtal med Alltid upphört.
e. Övrig kommunikation som inkommer till Alltid i Ditt namn från Ditt elhandels- och elnätsföretag under kalendermånaden efter Avtalet upphört kommer Alltid att vidarebefordra till Dig.

14. Ansvar och ansvarsbegränsning

Om Alltid inte fullföljer sina skyldigheter i enlighet med Avtalet har Du rätt till ersättning för den skada Du lidit om inte Alltid visar att underlåtenheten att fullfölja Avtalet beror på ett hinder utanför Alltids kontroll som Alltid inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Alltid inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Alltid svarar dock aldrig för underlåtenhet att fullfölja Avtalet om detta beror på omständigheter som Ditt elhandelsföretag eller Ditt elnätsföretag svarar för.
Rätten till ersättning omfattar inte skada hänförlig till näringsverksamhet.
Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.

15. Personuppgifter

Alltid är enligt Personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Alltid är inte personuppgiftsbiträde åt vare sig elhandels- eller elnätsföretaget.
Personuppgifter som lämnats av Dig, eller som inhämtas från Ditt elnätsföretag och elhandelsföretag eller offentlig register, kommer behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna användas för marknadsanalyser, statistik, utvärdera och informera om tjänster och produkter samt även för produkt- och systemutveckling och utbildning av personal.
Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan komma att vidarebefordras till och inhämtas från samarbetspartners till Alltid och eventuellt även överföras till länder inom eller utanför EU/EES.
Om du inte önskar att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål kan Du när som helst meddela Alltid detta via kundservice@alltid.se.
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag på de uppgifter som Alltid registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelse/radering av eventuella personuppgifter om Dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beställning av registerutdrag eller begäran om rättelse/radering sker genom att tillsända Alltid en egenhändigt undertecknad begäran via brev till: Alltid, Box 373, 501 13 Borås.

16. Force majeure

Part är inte skyldig att fullgöra Avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på Avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars meniga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

17. Cookies och digitalt innehåll

Den digitala tjänsten kräver att Du använder någon av följande webbläsare eller senare version av någon av dessa: Internet Explorer 9, Chrome 40, Safari 7, Firefox 35. Du måste ha en aktiv och fungerande e-postadress samt en e-postklient med stöd för HTML-innehåll.

Alltid använder så kallade cookies för tjänsten och på vissa delar av sin webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på Din hårddisk och gör det möjligt för Alltid att känna igen Dig som användare när Du besöker webbplatsen Alltid.se samt hur Du använder vissa undersidor på webbplatsen etc. Tjänsten kommer inte att fungera fullt ut om Du inte accepterar att Alltid lagrar cookies på din hårddisk.

18. Reklamation, tvist och tvistlösning

a. Om du inte är nöjd med hur vi agerat ska Du i första hand vända Dig till kundservice via e-post på: kundservice@alltid.se. Om Du inte är nöjd med svaret från kundservice avseende Ditt klagomål eller reklamation kan Du ta Ditt ärende vidare.
b. Om du vill få opartisk rådgivning, eller få hjälp med hur du ska få ett ärende prövat kan Du vända dig till kommunal konsumentvägledare. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.
c. Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa Avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till lösning av tvisten kan tvisten på Din begäran provas av Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se. Tvisten kan även provas av allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.